Notă de informare cu privire la datele cu caracter personal culese din accesarea site-ului www.wantsome.ro

Ați accesat site-ul www.wantsome.ro în vederea completării on-line a formularului de înregistrare pentru a participa la cursurile de IT organizate de SC. Wantsome SRL (denumită în continuare Wantsome sau Organizatorul Cursurilor) sau pentru a vă informa despre cursuri.

SC Wantsome SRL, cu sediul în municipiul Iași, Clădirea Centris, Strada Colonel Langa nr.17, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/3346/2017, CUI RO 38437186, telefon +40758077920, e-mail [email protected], este înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 13126.

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25.05.2018 a Regulamentului (EU) 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare GDPR), dorim să vă informăm, respectând art. 13 din GDPR, cu privire la următoarele aspecte privind modul în care organizatorul conferinței aplică și respectă prevederile Regulamentului European invocat.

Scopurile, temeiul juridic și tipurile de date personale prelucrate:

1. În scopul realizării formalităților legate de înscrierea dumneavoastră la Cursurile de IT/ sesiuni demonstrative/ evenimente de promovare de tipul „Open Day” și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

a. date de identificare (numele de familie și prenumele);

b. date de contact (adresa de e-mail, adresa către care vă transmitem factura și opțional, pentru cazul în care nu vă putem contacta prin e-mail, numărul de telefon); Datele sunt colectate prin intermediul unui formular Google Docs.

2. În scopul informării dumneavoastră cu privire la schimbări legate de începerea cursurilor / programei / modificări ale evenimentelor la care v-ați înscris (nr. de telefon, adresa de e-mail), având ca temei juridic interesul legitim al Wantsome de desfășurare în bune condiții a activităților.

3. În scopul promovării viitoarelor cursuri/evenimente, vor fi efectuate fotografii de grup sau vor fi efectuate înregistrări audio-vizuale. Având în vedere numărul de participanți, pentru a nu perturba buna desfășurare a cursurilor, considerăm că măsura obținerii unui consimțământ scris ar fi disproporționată cu prezentul scop al prelucrării. Dacă doriți să nu fiți fotografiat sau filmat sau ați apărut într-o imagine din motive independente de voința dumneavoastră, vă informăm că aveți posibilitatea de a vă exercita drepturile detaliate mai jos.

Transmiterea datelor către terți

Datele cu caracter personal obținute în scopurile 1 și 2 descrise mai sus, nu vor fi transmise către terți și nu vor fi făcute publice.
Datele cu caracter personal (fotografiile de grup sau imagini/ conținut video) obținute în al 3-lea scop, vor fi publicate pe site-ul www.wantsome.ro și pe conturile de pe rețelele sociale.

Perioada prelucrării

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai atâta timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea scopurilor declarate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția și securitatea datelor, inclusiv a regulilor de arhivare utilizate la nivelul societății sau a termenelor legale cerute de legislația fiscală. Vă garantăm că păstrarea datelor se realizează numai din motive legale, cu respectarea confidențialității și securității lor.

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces (aveți dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare);
  • dreptul la rectificare (corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte);
  • dreptul la opoziție (posibilitatea de a vă opune prelucrării);
  • dreptul de ștergere (dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciați că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale);
  • dreptul la restricționarea prelucrării (vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciați că prelucrarea este ilegală, pentru o perioadă care ne permite să verificăm aspectele semnalate de către dumneavoastră);
  • dreptul la portabilitatea datelor (deși considerăm că nu este cazul, vă informăm că acest drept vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date).

Totodată, în situația în care considerați că prelucrarea datelor se face cu încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, vă aducem la cunoștință că vă puteți exercita drepturile prin următoarele modalități: trimițând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: SC Wantsome SRL, Iași, Clădirea Centris, Strada Colonel Langa nr.17; prin mesaj transmis la adresa de e-mail [email protected] sau sunând la numărul de telefon +40758077920. De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, BUCUREȘTI, telefon: 0318059211, adresă de email: [email protected]).

Măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal

Organizatorul a dispus măsuri organizatorice și tehnice de conformare la prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, care asigură legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum și securitatea acestora.

Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri

Nu sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal în sensul unui proces decizional sau creare de profiluri.

Furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru respectarea unei obligații legale a operatorului

Vă comunicăm că prevederile legale în vigoare, care reglementează condițiile de întocmire a facturii, ne obligă să vă solicităm și să prelucrăm categoriile de date cu caracter personal enumerate la punctul 1.

În acest context, în măsura în care nu vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor mai sus menționate, veți fi în imposibilitatea de participa la cursurile sau activitățile organizate de SC Wantsome SRL.